The Torment of Unforgiveness September 17, 2023


Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time (Year A)
Readings for Today

Video

“‘You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’ Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart.” Matthew 18:32–35

Love, kindness, gentleness, mercy…these and many like qualities are easy to think about. They inspire us to be holy by growing in virtue. But sometimes we need more. Sometimes pondering the beauty of the virtues and fruits of the Spirit do not suffice to help us embrace a life of holiness. This is one of the reasons for our parable today.

The Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola present us with a structure by which a spiritual director may lead a retreatant through a thirty day private retreat. Ignatius outlines thirty days worth of meditations. Interestingly, Ignatius does not begin by inviting a person to ponder the beautiful virtues to which they are called. Instead, for the first week, he has the retreatant ponder the horror of sin and the devastating effects that sin has upon a soul. By doing this, the person’s eyes are more fully opened to their own sin so that, in the subsequent three weeks, they will be more properly disposed to reflect upon the inspiring life of Christ and His many virtues.

In a sense, our Gospel today is an ideal Gospel to ponder during that first week of an Ignatian retreat. And for that reason, it is an ideal Gospel to ponder anytime we want to get our spiritual lives in order. It is very easy to become complacent in our Christian walk. It is easy to become lukewarm in our prayer and even in our moral life. If that is you to any degree, then this Gospel is worth your careful and thorough attention.

The sin that Jesus addresses in this passage is the sin of unforgiveness. It clearly depicts the wrath of God that will be inflicted upon those who refuse to forgive others. The “wicked servant” to whom this is addressed was a man who was forgiven a “huge amount” by God. This is all of us. Every one of us has been forgiven by God an amount that cost Jesus His very life. The consequence of our sins was the death of the Son of God. Each of us deserves the penalty of death. But death has now been transformed into the very means of new life through the forgiveness of sins. And if we want to receive the forgiveness of sins and the new life that awaits us, we must fully share in God’s forgiveness. Not only must we receive His forgiveness, we must also forgive those who have sinned against us. Completely. Totally. Without reserve.

In this parable, the wicked servant failed to forgive his servant’s small debt. In fact, every sin committed against us, no matter how grave in the eyes of God, is a small debt compared to the debt we owe God. For that reason, we must never hesitate to forgive. Never. If this is difficult, and if reflecting upon God’s mercy, kindness, compassion and love do not compel you to completely forgive everyone to the fullest extent, then spend time with this parable. “You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?” These are words directed at us when we fail to forgive completely from the depths of our hearts. They are merciful words from Jesus to help us wake up to what we need to do.

In a commentary on this passage from St. Thomas Aquinas, the “torturers” spoken of, to whom we will be handed over if we do not forgive, are the demons. They will torment us when we lack forgiveness toward others. The torture, for now, will come in the form of obsessing over our wounds, dwelling upon thoughts of revenge, holding grudges, and lacking interior peace. This is the work of the demons, and they will torment us this way until we forgive.

Reflect, today, upon the absolute requirement of the Christian life to forgive. Mercy can seem unfair. From the perspective of strict justice, it is. But from the perspective of freedom and the virtues of Heaven, mercy makes perfect sense. Do not hesitate to forgive, for if you can do so from the bottom of your heart, God will lavish upon you the riches of the Kingdom of Heaven.

Most merciful Lord, You have forgiven me a huge debt. The cost of my sin was Your death on the Cross. Please fill my heart with such gratitude for this gift that I, in turn, offer the same depth of mercy to others. May I never waver in this depth of mercy so that I am freed from the torments that come from unforgiveness. Jesus, I trust in You.

 

YouTube video player

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Ordinary Time

All Saints/Feasts

Saints of the Day – Not celebrated as a liturgical memorial this year since it falls on Sunday

Saint Robert Bellarmine, Bishop and Doctor—Optional Memorial

Saint Hildegard of Bingen, Virgin and Doctor of the Church—Optional Memorial

Mass Reading Options

Featured image above: The Parable of the Unmerciful Servant By Jan Sanders van Hemessen, via Wikimedia

Evangélium 2023. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnapAbban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.

Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Mt 18,21-35

Elmélkedés

Bocsáss meg!
Jézus tanításának egyik fő témája az irgalmasság, a megbocsátás. Példabeszédek sora szól erről, gondoljunk csak az elveszett bárányról, a tékozló fiúról vagy az irgalmas szamaritánusról szóló hasonlatokra. E példázatok egyrészt bemutatják Istent, aki jelen van a világban, megbocsát az embernek, ugyanakkor az irgalomban gazdag Isten minden embert arra hív, hogy bocsásson meg embertársának. Ilyen módon Jézus tanításában összekapcsolódik Istennek az emberek felé áradó irgalma, az emberek egymás iránti megbocsátásával. Ez a gondolat jelenik meg a mai vasárnap evangéliumában.
Jézus példabeszéde valójában nem gazdasági ügyről szól, még akkor sem, ha első pillantásra annak tűnik. A történetben egy nagylelkű királyról hallottunk, aki rendkívül nagy összegű tartozást engedett el egyik szolgájának. Ugyanez a szolga azonban rögtön ezt követően szívtelennek bizonyul, mert egyik társától erőszakos módon követelte azt a kis összeget, amelyet kölcsönzött neki. Szent Máté evangélista nem csak az összegek közti nagy különbséget hangsúlyozza ki, hanem a kétféle magatartás, a nagylelkűség és a szívtelenség ellentétét is.
A példabeszéd bevezetése és lezárása egyértelműen elárulja, hogy nem a pénzügyi tartozások módjáról ad Jézus tanítást. Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban tesz fel Jézusnak egy kérdést arról, hogy hányszor kell megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. E kérdésre válaszolva mondja el Jézus a példabeszédet az adósságot elengedő királyról, aki az irgalmas Atyát jelképezi. A történet végkövetkeztetése arra figyelmeztet minket, hogy az igazságos Istentől büntetésre számíthatunk, ha nem bocsátunk meg embertársainknak, miként az irgalmas Atya is megbocsát minden embernek. A példabeszéd elemei megfelelnek a Biblia szóhasználatának, amely szerint a bűnös ember olyan adós, akinek Isten elengedi adósságát, amikor megbocsátja bűneit. A megbocsátás ingyenes, Isten irgalmasságának köszönhető. A bűnös tulajdonképpen nem érdemli meg az elengedést, amely Isten nagylelkűségéből fakad.
Az ókorban, Jézus korában a fizetni nem tudó adós rabszolga lett, annak a szolgája, akinek tartozott, akár élete végéig is. Az adósság elengedése azt jelentette, hogy megajándékozták őt szabadsággal, nem került rabszolgasorba. Ennek fényében a példabeszéd azt tanítja, hogy amikor Isten megbocsát nekünk, akkor szabadsággal ajándékoz meg bennünket. S ez nem a mi érdemünk, hanem egyedül az ő jóságának, irgalmának, nagylelkűségének köszönhető.
Jézus tanításának újdonsága jelen esetben abban áll, hogy az embernek utánoznia kell az irgalomban gazdag Istent. A mi Urunk emlékeztet rá, hogy Istennel való kapcsolatunkban újra és újra megtapasztalhatjuk az irgalmat, amelyet emberi kapcsolatainkban is gyakorolnunk kell. A harag, a bosszú, a megtorlás nem lehet jelen embertársainkkal való kapcsolatunkban, mert képmutatás volna részünkről Istentől gyógyulást kérni bűneinkre, ha szívünkben harag él felebarátunk iránt. Mennyire hazug és őszinteség nélküli volna, ha úgy esedeznénk Istenhez bűneink bocsánatáért, hogy közben mi talán éppen az igazságosságra hivatkozva követeljük az ellenünk vétők megbüntetését. A megbocsátás gyakorlása az Istenben való új élet lényeges eleme. És ez a megbocsátás fakadjon minden esetben igazi szeretetből, miként Isten is szeretetből bocsát meg nekünk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, mindenható Istenünk! A te irgalmad nem csupán egy érzés, hanem a megbocsátás tettében valósul meg. Hisszük, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. A tőled tanult szeretet vezet bennünket a törekvésben, hogy békében éljünk veled, a mi Atyánkkal és embertársainkkal. Irgalmas jóságod és megbocsátó szereteted példa számunkra, hogy mindig készek legyünk szeretetből, tiszta szívvel megbocsátani. Taníts minket igazi nagylelkűségre! Segíts minket, hogy az irgalmasság ne maradjon csak egy érzés a lelkünkben, hanem a testvéreinknek való megbocsátásban váljék megtapasztalhatóvá! Segíts, hogy szüntelenül törekedjünk a szeretetteljes megbékélésre veled és embertársainkkal!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230917.mp3

 


Evangélium 2023. szeptember 16. – Szombat

 Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: „Uram, Uram!” – ha nem teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés

A mai evangélium szerint Jézus a sziklára építő okos emberhez hasonlítja azokat, akik hallgatják és megvalósítják tanítását. Kijelentése tehát két elemet foglal magába: tanításának figyelmes hallgatását, megismerését, valamint azt az életmódot, amely e tanításhoz igazodik. A keresztény ember életében a kettő szorosan összetartozik, s egyik sem hiányozhat a hiteles krisztusi élethez.
Az elbizakodottság jele volna, ha valaki azt állítaná magáról, hogy keresztényként él, ugyanakkor nem törekszik arra, hogy Jézus tanítását napról napra egyre jobban megismerje. Természetesen az sem lehet elegendő, ha valaki jól ismeri mindazt, amit Jézus elvár követőitől, de mindennapi életében egészen másként cselekszik.
A szakasz másik hasonlata a fáról és gyümölcséről, megerősíti az előbbi mondanivalóját. Külső cselekedeteink visszatükrözik belső világunkat, gondolkodásmódunkat és szándékainkat. Pontosan elárulják, hogy mi lakik a szívünkben. Ezzel kapcsolatban mondja Jézus: a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rosszat. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azaz viselkedésünkkel, mindennapi magatartásunkkal, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt őrá igyekszünk hasonlítani, akkor jó gyümölcsöket teremhetünk lelkiekben, amelyek egyrészt a saját üdvösségünket szolgálják, másrészt mások javára lehetünk velük. Életemet akkor alapozom valóban őrá, ha tanítását tettekre váltom.
© Horváth István Sándor

Imádság

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Miként egykor kiválasztottad az apostolokat és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hívj magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik! Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz! A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreiknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230916.mp3

 


The Path You are On September 16, 2023

Saturday of the Twenty-Third Week in Ordinary Time
Readings for Today
Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs—Memorial
Video
Jesus said to his disciples: “A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles.” Luke 6:43–44
What a great way to examine the direction of your life! This Gospel passage gets to the heart of how we can best discern whether or not we are truly fulfilling the will of God. Oftentimes we may struggle with knowing clearly if we are doing that which God wants of us. There are many directions in life that we can be pulled toward and many goals we can come up with on our own. For that reason, it is useful from time to time to stop and do an honest inventory of our lives.
When you look at the past year of your life, what do you see? Specifically, do you see good fruit being born? Such an examination is helpful to do from time to time. It is useful to make such an examination not only for the past year but for different time periods. Perhaps start by looking at the big picture by looking at all the times in your life that were most fruitful for the glory of God. From there, try to look at your life decade by decade, year by year and then even month by month over this past year. Look for the most blessed moments in your life as well as the most challenging moments.
When we examine our lives in this way, it’s important to understand what to look for. For example, there may be moments when all went well in one way or another and then other times that were painful and very difficult. What’s important to know, from a divine perspective, is that just because something “went well” at one point, or just because something was “painful and very difficult” at another point in our lives, this doesn’t mean that the former was the most fruitful for the Kingdom of God or the latter the least fruitful. In fact, heavy crosses and difficulties in life can often be the most fruitful times for us, spiritually speaking. Just look at Jesus’ life. Of course, everything He did was fruitful for the glory of the Father in Heaven, but we can easily point to the most painful moment of His life as the most fruitful. His Crucifixion brought forth the greatest good ever known.
So it is with our lives. The fruitfulness of our lives is not best discerned by looking at those moments when all was easy, fun, memorable and the like. Though those may also be graced moments, we need to look at spiritual fruitfulness from the divine perspective. We need to look for the moments in our lives, be they easy or difficult, when God was clearly present and when we made choices that gave Him the greatest glory.
Reflect, today, upon your life being like a tree that bears spiritual fruit. What times of your life, decisions you made, or activities that you were engaged in produced the most virtue in your life? When was your prayer life the deepest? When was your charity the strongest? When was your faith and hope the most evident? Return to those moments, savor them, learn from them and use them as the best building blocks for the glorious future our Lord desires for you.
My glorious Lord, Your life bore fruit of infinite value. You continually chose to fulfill the will of the Father in Heaven, and, as a result, You lived every virtue to perfection. Help me to regularly pause in life so as to examine the direction in which I am going. May I learn from my errors and rejoice in those moments that were most fruitful for Your Kingdom. I love You, Lord. Help me to bear the greatest fruit for Your glory. Jesus, I trust in You.
Click here to view media.
More Gospel Reflections
Divine Mercy Reflections
Scripture Meditations for Ordinary Time
All Saints/Feasts
Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs—Memorial
Mass Reading Options
Featured image above: The Sermon on the Mount by Jan Brueghel the Elder, via Wikimedia Commons

Mother Mary’s Sorrowful Heart Friday, September 15, 2023

 

Memorial of Our Lady of Sorrows

Readings for Today

Video

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. John 19:25

Our Blessed Mother, the Mother of the Son of God, loved her Son with a perfect love. She enfleshed every virtue to perfection. Her love for her Son was a love that was beyond what we could ever imagine. She conceived Him miraculously, bore Him in her womb, gave birth to Him, nursed Him, raised Him and loved Him throughout His life. It’s difficult to even imagine the depth and beauty of the love she had for Jesus. Generally speaking, a mother’s love is powerful, unwavering, deep and filled with tenderness. Try to imagine the Immaculate Heart of Mother Mary and the amazing depth of love alive in her heart.

Imagine also the scene depicted in the Gospel passage quoted above. This loving mother stood at the foot of the Cross, gazing upon her crucified Son, continuing to exude every motherly virtue. And because it’s hard to fathom the depth of her love for her Son, it’s also very hard to imagine the depth of sorrow and interior suffering she endured as she watched the cruelty toward Jesus unfold. All she could do in that moment was stand by Him and with Him in this moment of extreme agony. Her love was expressed, in that moment, by her fidelity to Him.

What’s beautiful to know is that love, sorrow, compassion and suffering were united as one within her Immaculate Heart. Within the beauty of her heart was every human emotion, fueled by God’s grace, enabling her to give to her Son the greatest gift she had: her motherhood. She was a true mother throughout her life, and, in this moment, as her Son hung on the Cross, her motherhood culminated in a perfect human expression.

We all long to be loved by another. To give and receive love is the greatest gift that we can give and receive. Love is what we were made for and is the source of our fulfillment in life. We can be certain that as Mother Mary stood at the foot of the Cross, her human heart experienced the greatest fulfillment ever known. Her heart was fulfilled because she exercised her motherly love to perfection.

Gaze upon the image of the Mother of God this day. Ponder, especially, all that she would have experienced within her human heart. Though theologians could write volumes on this meditation, the best way to understand her heart of love is through prayerful meditation. Ask our Blessed Mother to reveal her heart to you today. Find some time to sit in silent adoration of this holy image of perfect motherly love. As you do, know two things. First, know that Mother Mary has this same depth of love for you. Do not doubt it. Her heart burns with compassion as she gazes upon you, even in your sin. Second, know that our Blessed Mother’s love must also fill your heart and overflow into the lives of others. We all must allow her compassion, concern, fidelity and mercy to flow through our hearts. Who do you need to love with the heart of our Blessed Mother? Seek to receive the love in the heart of the Mother of God and seek to give that love. Receive it in and then allow it to flow forth. There is truly nothing in this world more beautiful and awe inspiring than the holy image of this love.

My Immaculate and Sorrowful Mother, you stood at the foot of the Cross of your Son with the perfection of a mother’s love. Your heart was filled with a sorrow that was mixed with every holy virtue. Pray for me that I may understand this love more fully, so that I may also open up my own heart to your love. As I do, I pray that I will become an instrument of the love in your heart toward those in my life who suffer and are in most need of tender compassion and mercy. Sorrowful Heart of Mary, pray for us. Jesus, I trust in You.

Novena to Our Lady of Sorrows
Traditionally prayed September 7–15

 

YouTube video player

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Ordinary Time

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Our Lady of Sorrows

Mass Reading Options

Featured image above: Christ on the Cross with the Virgin, Mary Magdalene, and Saint John, by Bartolome Esteban Murillo, via Wikimedia Commons

Evangélium 2023. szeptember 15. – Péntek, A fájdalmas SzűzanyaJézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,33-35

Elmélkedés

Attól kezdve, hogy Jézust elfogják a katonák az Olajfák-hegyén, megkötözik, bántalmazzák, megkorbácsolják, tövissel koronázzák, kényszerítik keresztjének vitelére és keresztre feszítik, minden emberi szenvedés átértékelődik. Mert azóta minden emberi nyomorúságban és szenvedésben benne van az ártatlanul szenvedő Krisztus önként vállalt szenvedése.
Isten Fia, Jézus Krisztus vállalja a szenvedést. Megtestesülésével vállalja az emberi sorsot, mindazt, ami az emberi élet velejárója. Egyetlen dolgot nem vesz magára, a bűnt, mert az Isten szentségével nem összeegyeztethető. Az emberré lett Isten mindent átél, mindent megtapasztal, ami a születés és a halál között történik az emberrel.
Tegnap Jézus kereszthalálára, mint az Atyához való felemelkedésére gondoltunk, ma pedig a fájdalmas Szűzanya napján, az ő édesanyjára, aki végignézte fia szenvedését és halálát. Nem passzív szemlélés volt ez Mária részéről, hanem lelkében ő maga is átérezte mindazt a gyötrelmet, fájdalmat, amit Jézus érzett, egyesült azzal. Szenvedésében is Krisztusra, a Megváltóra mutat. Azt tanítja, hogy Isten nem hagy magunkra a bajban, a testi szenvedésben vagy a lelki gyötrődésben. Isten velünk szenved, bennünk szenved, hogy nekünk feltámadásunk és örök életünk legyen őbenne. Kételkedsz a szenvedés értelmében? Tekints Krisztus keresztjére! Kételkedsz magadban? Tekints a keresztre! Kételkedsz Istenben és az ő szeretetében? Tekints a keresztre!
© Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230915.mp3

 


The Transforming Power of the Cross Thursday, September 14, 2023

 

Feast of the Exaltation of the Holy Cross

Readings for Today

Video

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.  John 3:16–17

If Jesus would never have given His life on a cross for the salvation of the world, then a cross would never have been seen in “exultation.” A cross, in and of itself, is an instrument of death, a horrific and violent death. It’s also an instrument of humiliation and torture. Yet, today, the Cross is seen as a holy and blessed object. We hang crosses in our homes, wear them around our neck, keep them in our pocket on the end of the rosary, and spend time in prayer before them. The Cross is now an exalted image by which we turn to God in prayer and surrender. But that is only the case because it was on a cross that we were saved and brought to eternal life.

If you step back and consider the amazing truth that one of the worst instruments of torture and death is now seen as one of the holiest of images on earth, it should be awe inspiring. Comprehending this fact should lead us to the realization that God can do anything and everything. God can use the worst and transform it into the best. He can use death to bring forth life.

Though our celebration today, the “Feast of the Exaltation of the Holy Cross,” is first and foremost a feast by which we give glory to the Father for what He did in the Person of His divine Son, it is also a feast by which we must humbly understand that God can “exalt” every cross we endure in life and bring forth much grace through them.

What is your heaviest cross? What is the source of your greatest suffering? Most likely, as you call this to mind, it is painful to you. Most often, our crosses and sufferings are things we seek to rid ourselves of. We easily point to crosses in life and blame them for a lack of happiness. We can easily think that if only this or that were to change or be removed, then our life would be better. So what is that cross in your life?

The truth is that whatever your heaviest cross is, there is extraordinary potential for that cross to become an actual source of grace in your life and in the world. But this is only possible if you embrace that cross in faith and hope so that our Lord can unite it to His and so that your crosses can also share in the exaltation of Christ’s Cross. Though this is a profoundly deep mystery of faith, it is also a profoundly deep truth of our faith.

Reflect, today, upon your own crosses. As you do, try not to see them as a burden. Instead, realize the potential within those crosses. Prayerfully look at your crosses as invitations to share in Christ’s Cross. Say “Yes” to your crosses. Choose them freely. Unite them to Christ’s Cross. As you do, have hope that God’s glory will come forth in your life and in the world through your free embrace of them. Know that these “burdens” will be transformed and become a source of exaltation in your life by the transforming power of God.

My exalted Lord, I turn to You in my need and with the utmost faith in Your divine power to save. Please give me the grace I need to fully embrace every cross in my life with hope and faith in You. Please transform my crosses so that You will be exalted through them and so that they will become an instrument of Your glory and grace. Jesus, I trust in You.

Novena to Our Lady of Sorrows
Traditionally prayed September 7–15

 

YouTube video player

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Ordinary Time

All Saints/Feasts

Today’s Feast – Exaltation of the Holy Cross

Mass Reading Options

Featured image above: By Aaron Burden on Unsplash

Evangélium 2023. szeptember 14. – Csütörtök, A Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Jn 3,13-17

Elmélkedés

A Szent Kereszt felmagasztalásának mai ünnepén az evangéliumban azt olvassuk, hogy az Emberfiát fel fogják emelni, amely itt Jézus kereszten való felemelését, felmagasztalását, megdicsőülését jelenti. Az ünnep elnevezése és az evangéliumi kifejezés összecseng, mindkettő ugyanazt fejezi ki. De miért és milyen értelemben mondhatjuk felemeltetésnek Jézus kereszthalálát, amely a maga korában megszégyenítés, megalázás volt, mintsem felmagasztalás.
Jézus korában a keresztre feszítés a legkegyetlenebb kivégzési módszer volt, amelyet nem a zsidók, hanem a rómaiak alkalmaztak főként a lázadó rabszolgák vagy más súlyos bűntetteket elkövető bűnözők ellen. A keresztre feszített személy megszégyenítése mellett a nép megfélemlítése, elrettentése is cél volt. A módszer rendkívüli szenvedést, gyötrelmet és fájdalmat, szörnyű halált jelentett a megfeszített számára. Talán éppen János evangélistának köszönhetjük azt, hogy e szörnyű halált mégis felemelkedésnek tartjuk. Ezzel a szóhasználattal János nem egyszerűen csak arra gondol, hogy a keresztet magasra emelik és az emberek alulról tekintenek fel rá, hanem az Úr kereszthalálában meglátja azt, hogy a mennyei Atya felemeli, magához emeli, magához öleli a Fiút, illetve a kereszthalál nyitja meg az emberek számára az Atyához vezető utat.
Gondolkozzunk el ma a kereszt titkán, a felmagasztalás titkán, a megváltás titkán!
© Horváth István Sándor

Imádság

Üdvözítő Istenünk! El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a te akaratod az volt, hogy szenvedésével és halálával váltson meg bennünket Jézus. Be kell látnunk: félre kell tennünk emberi gondolatainkat, hogy megérthessük a te szándékaidat! Azt az isteni szándékot, amely megengedte az emberi gyűlölet tombolását, megengedte a keresztre feszítést azért, hogy a szeretet legnagyobb jelét adja. A te irántunk való szereteted legnagyobb tanújelét láthatjuk abban, hogy Fiad, Jézus értünk szenvedett és értünk halt meg a keresztfán. Segíts felismerni Jézusban Megváltónkat!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230914.mp3

A Double Blessing September 13, 2023


Wednesday of the Twenty-Third Week in Ordinary Time
Readings for Today

Saint John Chrysostom, Bishop and Doctor—Memorial

Video

“But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.” Luke 6:24–26

Is it dangerous to be rich, to be filled, to laugh, and to have all speak well of you? According to Jesus, it appears so. Why would Jesus warn against these things? And before that, why would He pronounce it blessed to be poor, hungry, weeping and insulted? Essentially, Jesus was condemning four common sins—greed, gluttony, intemperance, and vainglory—and promoting their opposite virtues.

Poverty, in and of itself, is not sufficient for holiness. But in Luke’s Gospel, Jesus declares it blessed to be poor, literally. This goes further than Matthew’s Gospel which says it is blessed to be “poor in spirit.” To be poor in spirit is to be spiritually detached from the material things of this world so that you can be fully open to the riches of God. One common tendency among those with material wealth is to rationalize that even though they have many things, they are detached from them. Hopefully that is the case. However, in Luke’s version of the Beatitudes, Jesus directly says, “Blessed are you who are poor” and “woe to you who are rich.” In this teaching, we discover a second blessing not found in Matthew’s version. In addition to spiritual detachment (poverty of spirit) being identified as a blessing, literal poverty is proclaimed as the easier way to achieve this spiritual detachment. Material wealth, though not a sin in and of itself, brings with it many temptations toward attachment, self-reliance, and self-indulgence. Thus, spiritually speaking, it is easier to be detached when one is poor, rather than when one is rich. This is a hard truth for both the poor and the rich to accept. The poor often want to be rich, thinking that if they were, they would share their wealth with others and remain detached. The rich often enjoy being rich and believe that they are more spiritually detached than they actually are.

Being “hungry” is also identified as a blessed state, whereas being “filled” is a dangerous state. When you are literally hungry, either from fasting or from lack of an abundance of food, it is easier to turn your hunger and thirst toward God so as to be filled by Him and to more easily trust in His providence. An abundance of food, especially fine food, tempts you with a gluttonous satisfaction that makes it difficult to hunger and thirst for God and His holy will in a complete way. Therefore, if you refrain from indulgence and experience hunger, you will be blessed to be free from gluttony and even the temptation toward it.

“Laughing” and “weeping” in this case are not referring to joy and despair. Rather, they are referring to those who are always seeking fun and an indulgent life. Many people live for fun, entertainment, and momentary pleasures. Weeping refers to those who have discovered that the fleeting pleasures of the world can never satisfy. Constant entertainment, therefore, brings with it a real temptation, whereas the loss of that form of fleeting pleasure helps eliminate that temptation.

Finally, Jesus declares it blessed to be hated, excluded, insulted, and denounced as evil on account of Him rather than being spoken well of by all. In this case, Jesus is referring to the praise that comes from things that mean nothing from an eternal perspective. When all speak well of us, praising qualities and accomplishments that are not true Christian virtues, we will be tempted to rely upon that praise for our satisfaction. But this form of satisfaction is nothing other than vainglory and never truly satisfies in the end. However, when one sees and praises the virtues of God within us, God is praised first and foremost, and we are blessed to share in God’s glory.

Reflect, today, upon whether you prefer to be rich, to indulge in the best of foods, to be constantly entertained and to be the envy of others, or whether you see the temptations this type of life brings. Reflect also upon the concrete spiritual blessings that come to those who are literally poor, hungry, temperate and humble. This is a very demanding teaching from Jesus. If it doesn’t sit well with you, then know that it is a sign that you still have various attachments in life. Reflect, especially, upon the beatitude that is most difficult to embrace, and make that beatitude the source of reflection and prayer. Doing so with honesty and openness will result in you being among those who are truly blessed in the eyes of God.

My blessed Lord, You were poor, hungry, temperate and humble to the perfect degree. For these reasons, You were filled with perfect virtue and were satisfied to the greatest degree. Please open my eyes to the deceptions of this world so that I can live with You a life of true holiness, experiencing the riches of the Kingdom of Heaven. Jesus, I trust in You!

Novena to Our Lady of Sorrows
Traditionally prayed September 7–15

 

YouTube video player

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Ordinary Time

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint John Chrysostom, Bishop and Doctor

Mass Reading Options

Featured image above: Sermon on the Mount by Danijel Dukić , via Wikimedia Commons