„Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” – Ferenc pápa nagyböjti üzenete

FERENC PÁPA – 2020. február 25., kedd | 11:22

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2020-ban nagyböjti üzenetének témája: „Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20).

Kedves testvérek!

Az Úr ebben az évben is megadja nekünk az előkészület különleges időszakát azért, hogy megújult szívvel tudjuk ünnepelni Jézus halálának és feltámadásának titkát, ami az élet alapját jelenti minden keresztény ember és az egész keresztény közösség számára. Szívünkkel és lelkünkkel szüntelenül ide kell visszatérnünk. Ez a titok nem szűnik meg abban a mértékben növekedni bennünk, amilyen mértékben mi megérinteni engedjük magunkat spirituális dinamizmusától és csatlakozunk hozzá szabad és nagyvonalú válaszunkkal.

1. A húsvéti titok mint a megtérés alapja

A keresztény ember öröme a kerygmából, Jézus halála és feltámadása örömhírének a meghallgatásából és befogadásából fakad. Ez összefoglalja a szeretet titkát, ami „annyira valós, annyira igaz, annyira konkrét, hogy egy hiteles és őszinte dialógus kapcsolatát kínálja számunkra” (Christus vivit apostoli buzdítás, 117). Aki hisz ebben az üzenetben, az visszautasítja azt a hazugságot, hogy életünk csak magunktól függene, miközben valójában az Atya szeretetéből születik, az Ő akaratából arra, hogy életünk legyen és bőségben legyen (vö. Jn 10,10). Ha azonban mi a „hazugság atyjának” csábító szavára hallgatunk (vö. Jn 8,45), fennáll a veszély, hogy az értelmetlenség mélyébe zuhanunk és már itt a földön megéljük a poklot, ahogy ezt sajnos számos személyes és kollektív emberi tapasztalat is alátámasztja.

Az idei év nagyböjtjében azt szeretném üzenni minden kereszténynek, amit a Christus vivit kezdetű apostoli buzdításban a fiataloknak már megírtam: „Tekints a megfeszített Krisztus kitárt kezeire, hagyd magad mindig újra megváltani. És amikor közeledsz, hogy megvalld bűneidet, higgy szilárdan az irgalmasságban, ami megszabadít téged a bűntől. Szemléld Krisztus vérét, amelyet nagy szeretetében kiontott és hagyd magad megtisztítani általa. Így mindig újjászülethetsz” (CV 123). Jézus halála és feltámadása nem egy múltbeli történés: a Szentlélek erejében a húsvéti esemény mindig aktuális és lehetővé teszi, hogy Krisztus testét szemléljük és megérintsük a sok szenvedő emberben.

2. Sürgető megtérés

Gyógyító hatású, ha a húsvéti titkot, amelynek az isteni irgalmasság ajándékát köszönhetjük, mélyebben is szemléljük. Az irgalmasság megtapasztalása tulajdonképpen csak egy személyes, szemtől szembeni találkozásban lehetséges a megfeszített és feltámadt Úrral, „aki szeretett engem és feláldozta magát értem”. Egy dialógusban, ami szívtől szívig, barát és barát között zajlik. Ezért annyira fontos az imádság nagyböjt idején. Ez több, mint egy kötelesség, ez egy szükségszerűség kifejeződése: viszonzása Isten szeretetének, ami mindig megelőz és segít minket. Igen, a keresztény ember abban a tudatban imádkozik, hogy nem méltó erre a szeretetre. Az imának különböző formái lehetnek, de ami Isten szemében valójában számít, az az, hogy az ima eléri és végül megpuhítja a mi kemény szívünket, hogy egyre jobban megtérjünk az Ő akaratához.

Ebben a különleges időszakban hagyjuk ezért magunkat – mint Izrael népe – a pusztába vezetni (vö. Oz 2,16) azért, hogy végre meghallhassuk vőlegényünk szavát, hogy Őt mélyebben magunkba fogadjuk és készségesebben kövessük. Minél inkább hagyjuk, hogy magukkal ragadjanak az Ő szavai, annál inkább meg fogjuk tapasztalni nekünk ajándékozott ingyenes irgalmasságát. Ne hagyjuk a kegyelem eme idejét haszontalanul elmúlni abban a téveszmében, hogy mi magunk határozhatjuk meg megtérésünk idejét és módját.

3. Isten szenvedélyes vágya a gyermekeivel folytatott párbeszédre

A tényt, hogy az Úr újra és újra felajánlja számunkra a megtérés e különleges idejét, soha nem szabad magától értetődőnek vennünk. Ennek az új lehetőségnek a hála érzését kell ébresztenie bennünk és fel kell ráznia restségünkből. A rossz néha drámai jelenléte ellenére is életünkben – de az Egyház és a világ életében is – ez az időszak, ami a ritmusváltás lehetőségét kínálja, Isten rendíthetetlen akaratát fejezi ki arra, hogy nem szakítja meg az üdvösség dialógusát velünk. Jézusban, a megfeszítettben, akit Isten „bűnné” tett értünk (2Kor 5,21) ez az akarat elért arra a pontra, hogy minden bűnünket Fia vállára tegye, egészen – XVI. Benedek pápa szavaival – „Istennek az önmaga ellen fordulásáig” (Deus caritas est enciklika, 12). Mert Isten az ellenségeit is szereti (vö. Mt 5,43–48).

A dialógus, amelyet Isten minden emberrel folytatni akar Fia húsvéti misztériuma által, nem olyan beszéd, mint ami Athén lakóit jellemezte. Ezek „semmi mással nem töltötték az időt, csak azzal, hogy újdonságot mondjanak vagy halljanak” (ApCsel 17,21). A fecsegés e fajtája, amelyet az üres és felszínes kíváncsiság diktál, minden idők világiasságára jellemző és ma is belopakodik az életünkbe a kommunikációs eszközök elhibázott használatán keresztül.

4. Gazdagság, amelyet az ember megoszt, nem pedig magának halmoz fel

A húsvéti titkot állítani az élet középpontjába azt jelenti, hogy együttérzéssel fordulunk a megfeszített Krisztus sebei felé, amelyek a mai napig is jelen vannak a világban – a háborúk ártatlan áldozataiban, az életellenes beavatkozásokban a meg nem születettektől egészen az idős emberekig, az erőszak számos megnyilvánulásában, a környezeti katasztrófákban, a föld javainak egyenlőtlen elosztásában, az emberkereskedelem minden formájában és a profit iránti csillapíthatatlan vágyban, ami nem más, mint bálványimádás.

Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk. Ebből kifolyólag az idei nagyböjtben, 2020. március 26–28. között fiatal közgazdászokat, vállalkozókat és changemakereket hívtam meg Assisibe, hogy segítsenek egy, a jelenleginél igazságosabb és befogadóbb gazdasági modell kidolgozásában. Az Egyházi Tanítóhivatal többször is megfogalmazta, hogy a politika a felebaráti szeretet kiemelt formája (vö. XI. Piusz pápa beszéde a FUCI [Katolikus Egyetemi Ifjúsági Szövetség] tagjaihoz, 1927. december 18.) – ezt lehet majd a gazdaságról is elmondani, ha az ember az evangélium, a nyolc boldogság szellemével tölti be.

A következő nagyböjtre kérem a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy befogadjuk a meghívást az Istennel való kiengesztelődésre, szívünket a húsvéti titokra irányítsuk és az Istennel folytatott nyitott és őszinte dialógusra megtérjünk. E módon azok lehetünk, aminek Krisztus a tanítványait mondta: a föld sója és a világ világossága (vö. Mt 5,13–14).

Ferenc

Kelt a Lateráni Szent János Bazilikában, 2019. október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének emléknapján.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Monday of Easter Week

Daily Easter Prayer

“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:

O God, Who give constant increase
to your Church by new offspring,
grant that your servants may hold fast in their lives
to the Sacrament they have received in faith.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

Today’s Readings
Acts 2:14, 22-33; Psalm 16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11; Matthew 28:8-15

Daily Meditation:
Help us put our baptism into action.

Sometimes, we hardly believe that tomb is empty.
Sometimes, our grief holds a vigil outside many tombs.

This week we let the reality of the resurrection of Jesus penetrate our hearts.

We died with Jesus in baptism, and we will rise with him in glory.

We can pause throughout our day,

even while moving from one thing to another,

to remember what this day is about.

We may want to renew our Baptismal promises several times this week,

each time using our own words –

making our promises concrete,

as we reflect upon what would put our baptism into action in our lives.

The women were frightened and yet very happy,
as they hurried from the tomb and ran to tell his disciples.

— Matthew 28:8

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
The Father glorified Jesus and appointed him heir to all nations.
Let us praise him, saying:
Save us, Lord, through your victory.

Lord Christ, by your victory you broke the power of evil and destroyed sin and death,
– make us victorious over sin today.

You laid death low, and brought us new life,
– grant that we may walk today in this new life,

You gave life to the dead, and led mankind from death to life,
– give eternal life to all those we shall meet today.

You brought confusion on the guards at your tomb, but joy to your disciples,
– grant the fullness of joy to all who serve you.

Closing Prayer:
Loving Father,
How do I live the baptismal promises
I made again over the weekend?
I want to live my life in service of you.
Help me to carry the gift of faith
I received from you.
Help me to welcome those
who joined the church in baptism.
Guide me and give me the courage
to live my faith, to accept your love.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Celebrate Easter Home  |   Renewal of Baptismal Promises  |  Lent/Easter Site Index
Creighton University Online Ministries Home Page

április 22., Húsvéthétfő

ApCsel 2,14.22-33
Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és
feltámasztotta őt.

Mt 28,8-15
“Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak,
hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”

*********************************************************

Hitünk egyik titka – átmenni a halálból az életre.
A mindennapokban érnek bennünket veszteségek, lebéníthatnak
kudarcok, fájdalmak.
Isten az, aki képes feloldani bennünk a bénultság “bilincseit”,
kiemelni a megtörtségből – hogy újra örömmel, lelkesen hírül
vihessük: Az Úr él, és találkozásra vár bennünket.

Egyik ismerősöm mesélte, hogy gyermekkori sebzettségtől
félénkké, bátortalanná vált, önmagát kevéssé értékelő felnőtt
gyógyulását tapasztalta meg. Több év imája, figyelmes, együtt
érző testvérek segítő meghallgatása és szavai vezették el oda,
hogy kimondta: Elfogadom Isten szeretetét. Hiszem, Ő képes
megszabadítani engem az eddig hordozott gátlásoktól,
szorongásoktól, mindattól, ami akadályozott abban, hogy szabadon,
lelkesen legyek jelen a családomban, munkahelyemen.
Öröm volt látnom, ahogyan erőre kapott, és kiengesztelődött
önmagával, életével.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Easter Sunday

Daily Easter Prayer

“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”
 

Collect:
O God, who on this day,
through your Only Begotten Son,
have conquered death
and unlocked for us the path to eternity,
grant, we pray, that we who keep
the solemnity of the Lord’s Resurrection
may, through the renewal brought by your Spirit,
rise up in the light of life.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

Today’s Readings
Acts 10:34a, 37-43; Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23; Colossians 3:1-4; John 20:1-9

Daily Meditation:
May our celebration
raise us up and renew our lives!

One of the great songs we often sing on Easter has the words,
“This is the feast of victory of our God.  Alleluia!”

Everything with which we struggle,

and every hope and desire we have,

come together in this day.

The tomb is empty!

Sometimes Easter Sunday can be a busy day,
with visiting, meals, and travel.

Our prayer when we wake,

and our “calling to mind” throughout the day,

can help us remember what we are grateful for today.

There is Light in the midst of every darkness.

New life, ever lasting life is ours.

Our journey to the font of renewal

has helped us remember we have been placed with Jesus.

If we haven’t done so at liturgy this morning,

we might renew our Baptismal promises today.

 [Learn more about the Baptismal Promises here.]

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Christ is the Lord of life, raised up by the Father;
in his turn he will raise us up by his power.
Let us pray to him, saying:

Christ our life, save us.

Lord Jesus, light shining in the darkness, you lead your people into life, and give our mortal nature the gift of holiness,
– may we spend this day in praise of your glory.

Lord, you walked the way of suffering and crucifixion,
– may we suffer and die with you, and rise again to share your glory.

Son of the Father, our master and our brother, you have made us a kingdom of priests for our God,
– may we offer you our joyful sacrifice of praise.

King of glory, we look forward to the great day of your coming in splendor,
– that we may see you face to face, and be transformed in your likeness.

Closing Prayer:
Raise me up! Renew my life!
Father of life, I see the light again!
I was in darkness and had lost hope
but Jesus Christ, your son,
has won out over death – for me.
I celebrate today, your love, the life you give me.
I feel your presence as you breathe on my mind
and open my heart.
So many times in my life my eyes are closed
but today I see the risen Lord
in the breaking of the bread.
Thank you for this morning of hope,
thank you for such incredible love.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


Celebrate Easter Home  |   Renewal of Baptismal Promises  |   Lent/Easter Site Index    |   
Creighton University Online Ministries Home Page


április 21., Húsvétvasárnap

ApCsel 10,34a.37-43
Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.

Kol 3,1-4
Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

Jn 20,1-9
Látta mindezt és hitt.

*********************************************************

A fiatal őrmester bakancsban rendeztetett velünk futóversenyt.
Néhány méter után bakancsaim összeakadtak, teljes testhosszal
elvágódtam, hatalmasat estem. Arra gondoltam, Jézus először esik
el a keresztúton. Feltápászkodtam és nagy fájdalmak között,
megalázva önmagam és mások előtt, végül is célba értem.

A gyakorlótéren zuhogó jeges esőben futva követtük a
harckocsit. Hadgyakorlat volt.
A zuhogó esőtől szememet sem nyithattam ki.
Az irányt, a harckocsit követve rohantam.
Mindenem fájt, de egyszer csak lelkem mélyéről kórus énekét,
kórust és zenekart hallottam, egyre erősebben, hangosabban
a tankok és az eső zajánál. Egyre biztosabban, egyre
diadalmasabban ismételte a kórus Händel Messiásából:
“És országának nem leszen vége.”

Ez csak hadgyakorlat volt, a rám váró szenvedés imitációja és
kezdete, de az üzenet már ebben is a feltámadás volt számomra.
Mert valóban feltámadott és országának nem lesz vége.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!